Przenieś do treści

The Purchasing Platform

Regulamin Platformy Zakupowej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

1. Definitions:

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej.

Platforma zakupowa - serwis internetowy pod adresem: https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/ o charakterze zamkniętym, w ramach którego organizowane są aukcje elektroniczne, przesyłane zapytania ofertowe, udzielane zamówienia publiczne w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) składania ofert handlowych, elektronicznej komunikacji oraz świadczenia innych usług związanych z handlem.

Postępowanie zakupowe – ogłoszenie publiczne lub bezpośrednie zaproszenie Wykonawcy do złożenia oferty handlowej na Platformie Zakupowej.

Aukcja - postępowanie, w którym Dostawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji w oparciu o cenę lub inne parametry zdefiniowane przez Kupca na Platformie Zakupowej.

Zapytanie ofertowe - zwrócenie się do Dostawcy z zapytaniem o przedstawienie warunków, informacji lub propozycji w odniesieniu do zawartych w zapytaniu potrzeb i warunków.

Użytkownik - podmiot, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu i zarejestrował się w bazie dostawców Kupca, dla którego zostało utworzone konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy Zakupowej.

Kupiec - Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., które jako podmiot przesyła zapytania ofertowe, zbiera oferty handlowe oraz organizuje aukcje elektroniczne.

Auction participant - a user in the role of a Supplier or Auction Observer.

Dostawca - użytkownik, do którego kierowane jest zapytanie ofertowe i który składa oferty handlowe lub bierze udział w aukcjach w charakterze sprzedawcy towarów lub usług.

Obserwator - użytkownik, który korzysta z Platformy Zakupowej, nie biorący czynnego udziału w aukcji elektronicznej.

Konto - prowadzone dla użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem dostępu konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy Zakupowej.

Oferta handlowa - oświadczenie woli Dostawcy złożone w terminie wyznaczonym przez Kupca na przyjmowanie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Platformie Zakupowej.

Oferta w aukcji elektronicznej - oświadczenie woli Dostawcy złożone w toku aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej. Jeżeli w toku aukcji elektronicznej Dostawca może złożyć wiele ofert, oferta złożona poprzednio przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on ofertę korzystniejszą.

Oferta - oferta handlowa lub oferta w aukcji elektronicznej.

2. Zasady korzystania z Platformy Zakupowej:

 1. Udział w organizowanych aukcjach elektronicznych lub składanie ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe z wykorzystaniem Platformy Zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Dostawca, do którego skierowane zostało zapytanie ofertowe w postępowaniu zakupowym zamkniętym, tj. takim, w którym oferty mogą składać tylko Użytkownicy, do których skierowane zostało zapytanie ofertowe, nie jest uprawniony do udostępniania treści tego zapytania w całości ani w części jakimkolwiek osobom trzecim bez zgody Kupca.
 3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie Zakupowej.
 4. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie Zakupowej jest bezpłatny.
 5. Przedmiotem zapytania ofertowego, oferty handlowej oraz aukcji elektronicznej mogą być wyłącznie towary i usługi, których swobodny obrót nie jest zabroniony przez prawo.
 6. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Platformy Zakupowej są niedopuszczalne.

3. Aukcje elektroniczne i oferty w aukcji elektronicznej:

 1. Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie Zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. The Supplier is bound with the last competitive offer placed in the course of an electronic auction regardless of the fact that the offer has been outbid by another Supplier.
 3. Dostawca jest związany treścią złożonej przez siebie oferty w aukcji elektronicznej w terminie i na warunkach wskazanych w zasadach danej aukcji elektronicznej.
 4. Rodzaj stosowanej aukcji elektronicznej i zasady jej prowadzenia z wykorzystaniem Platformy Zakupowej definiuje Kupiec, ustalając w szczególności:
  1. przedmiot aukcji elektronicznej oraz wymagania dotyczące warunków realizacji,
  2. offer evaluation criteria,
  3. termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej,
  4. minimum increment value,
  5. binding offer date and conditions,
  6. warunki udziału w aukcji elektronicznej.
 5. The information mentioned above will be available for Suppliers in the e-auction invitation.
 6. Instrukcja udziału w aukcji elektronicznej dostępna będzie w zaproszeniu.
 7. W toku aukcji elektronicznej prezentowana jest cena oferty lub punktowa ocena oferty złożonej przez Dostawcę oraz cena oferty lub punktowa ocena najkorzystniejszej złożonej oferty.
 8. Kupiec zastrzega sobie prawo nieujawniania liczby, nazw Dostawców oraz biorących udział w aukcji elektronicznej oraz wartości lub punktowej oceny ofert handlowych.
 9. Kupcowi przysługuje prawo zmiany warunków lub odwołania aukcji elektronicznej przed jej rozpoczęciem oraz prawo unieważnienia lub odstąpienia od aukcji elektronicznej, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo zakończenia aukcji elektronicznej bez dokonania wyboru.
 10. Kupiec zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy. Zakończenie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z udzieleniem przybicia.
 11. Aukcje elektroniczne prowadzone są w cenach netto lub brutto – zasady i warunki składania ofert określa Kupiec.
 12. The Buyer reserves the right not to response to the submitted offers. Lack of response within offer validity period means that the offer has not been accepted for completion.

4. Enquiries and competitive offers:

 1. Dostawca jest związany treścią złożonej przez siebie oferty handlowej w terminie i na warunkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 2. Kupcowi przysługuje prawo, w każdym czasie, zmiany warunków lub odwołania lub odstąpienia lub unieważnienia w całości lub w części zapytania ofertowego zgłoszonego z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.
 3. The Buyer decides about the possibility to change competitive offers placed by Suppliers before the offer submission time limit.
 4. Oferty złożone po upływie terminu składania nie będą brane pod uwagę przy wyborze ofert.
 5. Oferty handlowe składane są w cenach netto lub brutto – zasady i warunki składania ofert określa Kupiec.
 6. The Buyer reserves the right not to response to the submitted offers. Lack of response within offer validity period means that the offer has not been accepted for completion.
 7. Kupiec zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy.

5. Offer selection approval, basis for completion:

 1. Offer selection results are approved by the Buyer.
 2. Kupiec zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub części przeprowadzonego postępowania w przypadku, gdy:
  1. the price of the best offer is higher than the Buyer's original order budget,
  2. placing the order is not in the Buyer's interest,
  3. the proceeding has a flaw that hinders a valid conclusion of a contract.
 3. Offer selection is communicated to the Suppliers via electronic means.
 4. The basis for completion of an accepted offer is either a contract signed by the Buyer or a written order sent to the Supplier within the offer validity period.
 5. Dostawcy nie przysługuje prawo odwołania się od wyników wyboru ofert oprócz sytuacji, gdy zostało to inaczej zdefiniowane w dokumentacji dotyczącej postępowania zakupowego.

6. Personal data protection

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Powstańców 13, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - Dz. Urz. UE. L Nr 119.
 2. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia postępowań zakupowych ogłaszanych na Platformie Zakupowej dla wyboru Wykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy i będą przetwarzane w celu dokonania rozstrzygnięć postępowań oraz zawarcia i realizacji umów z wybranymi oferentami na podstawie art. 6. 1. b) RODO,
 3. Dane osobowe będą udostępniane firmie Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000438056) w celu zapewnienia realizacji zadań Administratora Systemu związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy Zakupowej oraz przez LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000311815) w celu umożliwienia realizacji zadań Operatora Platformy związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Platformy Zakupowej.
 4. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.,
 5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 8. podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
 9. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub pisemnie na adres Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

7. Trade secret:

Kupiec zastrzega, iż wszelkie nieujawnione zgodnie z prawem do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Kupca lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla Kupca udostępnione Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Platformy zakupowej stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Kupca.

8. Final provisions:

 1. Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie dostawców Kupca i utworzenia konta na Platformie Zakupowej.
 2. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek Kupca lub w inny sposób szkodzą Kupcowi, konto Użytkownika może zostać zawieszone na czas określony albo nieokreślony.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy RODO, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2018 r.